Børn og unge


 • Oplysningspligt vedr. indskrevne børn og unge

 

 • Baggrund og formål

 

Villa Magnolia prioriterer databeskyttelse højt. Medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere skal kunne føle sig trygge ved, at personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. Nedenfor beskrives, hvordan oplysningspligten opfyldes over for medarbejdere og andre, dvs. indskrevne børn og unge og deres pårørende og kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører mv.

 

Villa Magnolia vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i Villa Magnolias varetagelse af sine opgaver med tilbud til indskrevne børn og unge efter aftale med anvisende kommune.

Oplysningspligt

Når Villa Magnolia indsamler og behandler personoplysninger om indskrevne børn og unge, er Villa Magnolia forpligtet til at oplyse om:

 • (a) Formålene med den behandling og grundlaget for behandlingen

 

Villa Magnolia vil indsamle og behandle personoplysninger om indskrevne børn og unge for at varetage følgende formål:

 • Indsamling, opbevaring og indberetning af lovpligtig information
 • Indsamling og behandling af information for at kunne dokumentere og fakturere udførte opgaver i henhold til aftale med anvisende kommune
  • (b) Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, herunder

 

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger på indskrevne børn og unge som fx CPR-nummer, navn
 • Andre oplysninger vedrørende indskrevne børn og unge af hensyn til dokumentation af udførte opgaver herunder visitationsparagraf.
  • (c) Grundlaget for behandlingen af personoplysninger og de legitime interesser, som forfølges af Villa Magnolia, når behandlingen er baseret på interesseafvejning

 

 • Grundlaget for behandlingen af personoplysninger om indskrevne børn og unge er lovkrav og retlig forpligtelse, herunder udførelse af en opgave i samfundets tjeneste, Villa Magnolias forpligtelser, retskrav, væsentlige samfundsinteresser, nødvendig af hensyn til social- og sundhedsomsorg
 • Visse oplysninger om indskrevne børn og unge samt pårørende, der ikke hører til Villa Magnolias kerneopgave, som fx billeder på hjemmesiden og i brochurer som led i profileringen eller anden markedsføring af Villa Magnolia vil ske på baggrund af et konkret samtykke

 

 • (d) Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger
 • Visse personoplysninger om indskrevne børn og unge vil blive videregivet til lovpligtig revision, anbringende myndighed, Ankestyrelsen, Socialtilsynet og LIVSVÆRK

 

 • (e) Hvor det er relevant; at Villa Magnolia agter at overføre personoplysninger til et tredjeland og grundlaget for en sådan overførsel
 • Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-kommissionens standardbestemmelser

 

 • (f) Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden
 • Visse personoplysninger om indskrevne børn og unge vil blive opbevaret for at overholde lovkrav om dokumentation. Varigheden af og begyndelsestidspunktet for opbevaringen fastlægges konkret. Det gælder fx som led i afregning i henhold til kontrakt og arkivering/opbevaring m.v. i henhold til lovkrav i sociallovgivningen.

 

 • (g) Retten til at anmode Villa Magnolia om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet
 • (h) Når behandling er baseret på dit samtykke; retten til at trække det tilbage på ethvert tidspunkt (uden at dette berører lovligheden af behandling baseret på samtykket inden det blev trukket tilbage)
 • (i) Retten til at klage til Datatilsynet
 • (j) Om meddelelse af personoplysninger er lovpligtig eller i øvrigt et krav i henhold til en kontrakt eller for at indgå i en kontrakt, og om du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger
 • (k) Om der er automatiske afgørelser, herunder profilering og meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig

 

Disse oplysninger vil i de fleste tilfælde være tilgængelige via vores ”Sådan behandler vi personoplysninger” på hjemmesiden.

 

Spørgsmål og klager

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte lederen af Villa Magnolia

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.